الوند یاس

الوند یاس

ساختمان مسکونی الوند یاس
مساحت زمین  ۵۶۰مترمربع
کل زیر بنا: ۲۸۵۰ مترمربع
تعداد طبقات: ۸ طبقه
تعداد واحد های مسکونی: ۱۰ واحد
مساحت واحد ها: ۱۴۰/۱۸۵ مترمربع
نشانی: تهران – قیطریه


الوند یاس قیطریه
ساختمان الوند یاس واقع در قیطریهوضعیت : در حال اتمام نازک کاری10 واحد مسکونی