الوند ۲۷

الوند ۲۷

ساختمان مسکونی الوند ۲۷
مساحت زمین  ۶۵۰ مترمربع
کل زیر بنا: ۲۹۷۴ مترمربع
تعداد طبقات: ۷ طبقه
تعداد واحد های مسکونی: ۱۰ واحد
مساحت واحد ها: ۱۶۵/۱۹۵ مترمربع
نشانی: کرج ، گوهردشت ، فاز۲ ، خیابان ۹

الوند 27
ساختمان مسکونی 10 واحدیوضعیت : بهره برداری