پروژه های مسکونی

الوند یاس قیطریه

ساختمان الوند یاس واقع در قیطریه
وضعیت : در حال اتمام نازک کاری
10 واحد مسکونی

الوند سعادت آباد

ساختمان الوند یاس واقع در سعادت آباد، آسمان
وضعیت : اتمام سفت کاری
12 واحد مسکونی

الوند قیطریه

ساختمان مسکونی 10 واحدی الوند
وضعیت: بهره برداری

الوند 27

ساختمان مسکونی 10 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند 26

ساختمان مسکونی 15 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند 25

ساختمان مسکونی 15 واحدی
وضعیت : بهره برداری

interior1

طراحی و اجرای داخلی
وضعیت : بهره برداری

interior2

طراحی و اجرای داخلی
وضعیت : بهره برداری

الوند 20

ساختمان مسکونی 12 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند 22

ساختمان مسکونی 10 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند 23

ساختمان مسکونی 11 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند 19

ساختمان مسکونی 10 واحدی الوند
وضعیت : بهره برداری

الوند 18

ساختمان مسکونی 10 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند 17

ساختمان مسکونی 12 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند 14

ساختمان مسکونی 8 واحدی
وضعیت : بهره برداری

الوند12

ساختمان مسکونی 8 واحدی
وضعیت : بهره برداری