پیمان مدیریت

پیمان مدیریت پیمانکاری

جهت اجرای پروژه خود به صورت پیمان مدیریت با گروه ساختمانی فضل الهی تماس بگیرید.
ما تخصص و نیروی های لازم برای اجرای کلی پروژه های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی را در استان های تهران و البرز داریم.
شرکت ساختمانی نگین برج پارسیان زیر مجموعه گروه ساختمانی فضل الهی امور پیمانکاری و پیمان مدیریت و اجرا بر عهده دارد.

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت روشی است که در آن کارفرما با یک پیمانکار (مدیر طرح) پیمانی را جهت مدیریت اجرای طرح منعقد می سازد.
تمامی اقدامات مدیر طرح با نظر کارفرما انجام می پذیرد.مدیر طرح با استفاده از تخصص خود به عنوان وکیل، نماینده و امین کارفرما خرید ساخت مایه ها، عقد قرارداد با پیمانکاران، خرید یا اجاره ابزارآلات مورد نیاز و نظارت و هماهنگی برای اجرای درست و به هنگام طرح را بر عهده می گیرد.
مدیر طرح به عنوان حق الزحمه پیمان مدیریت طرح، درصدی از هزینه های اجرای طرح را دریافت می نماید.
مزیت پیمان مدیریت به پیمانکاری آن است که کارفرما در طی مراحل ساخت مصالح مورد استفاده را میتواند تغییر دهد و اعمال نظر بیشتری کند. اما در پیمانکاری مشخصات مصالح مصرفی در ابتدای پروژه مشخص و تعیین شده و بر آن اساس قرارداد منعقد شده است و تغییرات پیش بینی نشده ممکن است برای کارفرما شامل هزینه اضافی شود.
پیمانکاری می تواند به صورت جز یا به صورت کلی باشد:
مثال هایی از انواع پیمانکاری جز:

  • قرارداد پیمانکاری اسکلت بتنی یا فلزی
  • قرارداد پیمانکاری سفت کاری
  • قرارداد پیمانکاری گچ کاری
  • قرارداد پیمانکاری سقف کاذب
  • قرارداد پیمانکاری کاشی کاری
  • و موارد دیگر.

امور قراردادهای پیمانکاری جزیی شامل موارد زیر به عهده پیمانکار کلی و یا مدیر طرح (در روش پیمان مدیریت) می باشد.

تعیین شرایط قرارداد پیمانکاری جز، مثل مبلغ بر مبنای واحد، مبلغ نهایی پیش بینی شده، شرایط و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد ،موارد اجرایی ، شرایط و ضوابط اجرا، نظارت بر رعایت اجرای دقیق و صحیح پیمانکار جزء به تعهدات، محاسبه درصد پیشرفت کار بر اساس قرارداد پیمانکاری، پرداخت مبالغ بر اساس پیشرفت کار، محاسبه مجموع کار انجام شده، تحویل موقت و تحویل نهایی موارد از پیمانکار جزء و تسویه حساب نهایی.
ابزارآلات و مصالح بر اساس توافق طرفین در قرارداد پیمانکاری ساختمانی جزء بر عهده پیمانکار جزء یا پیمانکار کلی (مدیر طرح) می باشد.

پیمانکاری و پیمان مدیریت ساختمانی ابنیه صنعتی

شرکت ساختمانی پیمانکار و مجری طرح به صورت پیمان مدیریت

انواع قرارداد اجرا و پیمانکاری ساختمان ، قرارداد مدیریت پیمان ساختمان مسکونی ، اجرای سوله صنعتی ، پیمان مدیریت ساختمان سوله ، پیمانکاری ساختمانی ، پیمانکاری مسکونی و تجاری و پیمانکاری ابنیه اداری با سازه بتنی یا بتن پیش ساخته و یا اسکلت فلزی و محوطه سازی پروژه صنعتی قابل توسط شرکت ساختمانی نگین برج پارسیان و گروه ساختمانی فضل الهی اجرا می باشد. 

پیمان-مدیریت-پیمانکاری